koučování – coaching – kouč.cz

Koučování? Ano!

Výhody

Přehled produktů

Metodologie

Záruka

EMOCE + SMYSL + DŮVĚRA

Další informace

 

KOUČOVÁNÍ ? ANO !

Společnost JASEKA se v rámci svých poradenských projektů zabývá koučováním jednotlivců, skupin a malých týmů od roku 1993. Koučování pokládáme za mimořádně účinný nástroj, který vhodně doplňuje jiné metody a techniky učení a transferu znalostí a dovedností používané při plnění poradenského zadání.

Dovolte, abychom vás na této stránce, která je nyní ve výstavbě, seznámili s aktuální nabídkou produktů a služeb společnosti JASEKA.

zpět na obsah »

Jaké výhody získává klient při spolupráci se společností JASEKA

Doprovázíme klienty při uskutečňování jejich podnikatelských záměrů, pomáháme jim překonávat překážky při zvyšování konkurenceschopnosti a schopnosti vnitřní inovace. Naší hlavní odlišností je především

§  jedinečný přístup k mobilizaci a efektivnějšímu využívání interních zdrojů klienta

§  zvýšení motivace zaměstnanců klienta k hledání nových podnikatelských příležitostí a ke zlepšování výkonnosti a produktivity, k hledání úspor v rámci optimalizace procesů

Pracujeme na principu časově omezené intervence, která přináší dlouhodobé přínosy. Od klienta nevyžadujeme žádnou předchozí přípravu, jsme schopni vstoupit do spolupráce v kterémkoli okamžiku. Společně připravené projektové řešení je vždy plně transparentní. Náklady spojené s nákupem naší poradenské podpory (a s tím souvisejících vzdělávacích aktivit, příp. procesního koučování) se klientům prokazatelně navracejí již v průběhu prvního roku. Klienti však mohou z přínosů naší spolupráce těžit dlouhodobě. Vedle ekonomických přínosů získávají naši zákazníci i řadu druhotných, avšak nezanedbatelných přínosů: zvýšenou motivaci zaměstnanců, posílení firemní filozofie trvalého zlepšování a zvýšenou vitalitu v životě pracovních týmů. Všechny tyto aspekty se pozitivně uplatňují ve chvíli, kdy klient čelí novým výzvám trhu, ať už se jedná o to, jak obstát na náročném trhu, nebo při neočekávaných změnách, nebo jedná-li se o promítnutí strategických záměrů do realizační schopnosti lidí ve výrobě, či jde-li vytvoření týmového jádra pro nové projekty, nebo o dosažení průlomových cílů spojených s kaskádou KVP, či o praktické fungování firmy před, při a po certifikaci ISO.

zpět na obsah »

Přehled produktů nabízených a dodávaných klientům

PRODUKTY VHODNÉ PŘEDEVŠÍM PRO KLIENTY Z PRŮMYSLU

§  Zavedení, rozvoj a optimalizace systémů nepřetržitého zlepšování

§  Zlepšování produktivity, systém rozvoje a řízení výkonnosti pomocí interního benchmarkingu, nový koncept týmové spolupráce na úrovni výrobních týmů a dílen

§  Výcvik a supervize interních koučů a interních poradců; vytváření a fungování znalostních a na výkon orientovaných komunit

PRODUKTY VHODNÉ PŘEDEVŠÍM PRO OBCHODNÍ FIRMY

§  Programy budování zákaznické loajality a profesionálního prodeje na bázi soudobých psychologických poznatků

PRODUKTY VHODNÉ PRO PODNIKY SLUŽEB (HOTELY, LÁZEŇSKÉ SPOLEČNOSTI, GASTRO)

§  Programy motivace personálu k poskytování špičkové kvality osobní služby

§  Vytváření pozitivních postojů k poskytování osobních služeb při současném zlepšování produktivity a optimalizaci nákladové stránky

§  Odborné posouzení poskytované kvality osobní služby

§  Provozní audit

PRODUKTY VHODNÉ PRO DOMOVY SENIORŮ A NEZISKOVÁ ZAŘÍZENÍ (III.VĚK)

§  Personální poradenství a personální servis v provozní oblasti

§  Vytváření, stanovování a ověřování úrovně standardů v provozní oblasti

§  Poradenská podpora při snižování nákladů a růstu hodnoty v provozní oblasti

PROJEKTY A PROGRAMY PŘINÁŠEJÍCÍ UŽITEK VŠEM KLIENTŮM

§  Motivační programy spojené s otevíráním nových kapacit, rozběhem nových projektů, při řešením skokových technologických změn nebo při vnitřních změná, které vyvolávají značné sociální důsledky uvnitř firmy

§  Optimalizace strategií vyhledávání a přípravy talentů uvnitř organizace, včetně návrhu a realizace účinného systému jejich přípravy (Kluby talentů, Škola talentů)

§  Programy obnovy pracovní angažovanosti a motivace pro pracovníky, kteří stagnují v osobním rozvoji a produktivitě či u kterých se dostavují první příznaky vyhoření (45+)

§  Personální audit

§  Programy posilování produktivních vztahů, výrazné zlepšení orientace a komunikace a to zejména na nejnižší úrovni vedení.

§  Programy poskytující nezbytné znalosti (vytvářené v kompaktních vzdělávacích mini-modulech) základnímu personálu a vedoucím týmům o klíčových principech a praxi štíhlé výroby a štíhlého podnikání

VEŘEJNÉ PROJEKTY „KLUB TALENTŮ“

§  společné programy vynikajících společností, které organizuje JASEKA a které se zaměřují na další rozvoj talentovaných pracovníků z nižších úrovní řízení, především z výrobní oblasti.

PROJEKTY PODPOROVANÉ ESF, STÁTNÍM ROZPOČEM ČR A Z ROZPOČTU HL. MĚSTA PRAHY

ŠKOLA TALENTŮ

§  program profesionálního rozvoje talentovaných pracovníků z hotelového průmyslu (blíže viz www.talenty.info)

PROJEKTY PODPOROVANÉ ESF A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR:

§  Příprava lektorů a konzultantů, vč. interních poradců, který bude ověřován v Karlovarském kraji.

MIMOŘÁDNĚ OCEŇOVANÝ PRODUKT

STRATEGICKÁ SKUPINA

§  Setkání manažerů, specialistů a osobností z průmyslu a služeb, z různých úrovní    podniků (od mistrů a koordinátorů projektů a procesů až po generální ředitele). Úkolem je společné formulování a mapování podložených předpokladů o budoucnosti. (blíže viz www.jaseka.cz)

NÁSTROJE, S JEJICHŽ POMOCÍ DOCILUJEME OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ

Koučování

§  koučování business týmů, týmů vrcholových manažerů a manažerských skupin; koučování šampionů;

§  koučování procesních a projektových týmů a výrobních týmů;

§  individuální koučování manažerů a obchodníků.

Procesní poradenství ke zlepšení produktivity

§  moderování dynamických workshopů ke zlepšení stavu či k dosažení průlomových cílů;

§  vylaďování produkčních jednotek (divizí, podnikatelských jednotek, provozů, dílen, samostatných výrobních týmů) k vyšší výkonnosti (agilnosti);

§  zvyšování hodnoty implementací dohod o cílech (např. Balanced Scorecard) do samostatných výrobních týmů;

§  vedení klienta při vytváření týmového jádra a „genetického kódu“ vítězného týmu;

§  podpora procesního uspořádání, zkracování cyklů, zlepšování produktivity rozvojem ‘měkkých faktorů’;

Vzdělávání a personální servis klientům

§  Hodnotící a rozvojová střediska pro mistry, koordinátory, operátory, příp. další vybrané skupiny pracovníků;

§  motivační audity personálu, teamleaderů a mistrů;

§  koncepce rozvoje interní komunikace realizované jako příspěvek k růstu produktivních sil klienta;

§  motivační programy, zážitkové aktivity, výměny poznatků s pracovníky  jiných organizací.

zpět na obsah »

METODOLOGIE

Používáme vlastní osvědčenou metodologii, kterou jsme vyvinuli při spolupráci s předními průmyslovými firmami operujícími v České republice. V našich projektech klademe důraz na evaluaci vstupních poznatků, na efekty a přínosy po skončení programů, systémovou provázanost, na rozvoj a aktivaci správných postojů. Při učení hojně využíváme moderní didaktické přístupy, zejména metodu prožitku, sebeřízení učení a práci s příběhem a případovou studií. V koučování klademe důraz na systemický přístup a techniku orientace klienta na řešení.  Vedení poradenských úkolů stavíme na zákaznickém a procesním principu.

zpět na obsah »

ZÁRUKA NÁVRATNOSTI VKLADU

Naše znalosti, specifické postupy a zkušenosti jsme utvářeli během 15 let poradenské a vzdělávací činnosti. Můžeme se opřít o prokazatelné výsledky a příznivé reference celé řady úspěšných organizací z průmyslu i služeb

Našim klientům zaručujeme několikanásobnou návratnost prostředků, které do spolupráce s námi při vedení projektu investují. Konkretizace našeho závazku proběhne v úvodní fázi, po vymezení cílů a detailů naší spolupráce. Na základě klientova zadání, žádoucích cílů a představy o rozsahu projektu předáme kvalifikovaný předpoklad přínosů. Metriky a indikátory úspěšnosti jsou vždy dohodnuty v úvodní fázi projektu.

Nový pohled na měkké faktory zlepšující produktivitu:

© 2006 Jaseka, s.r.o. Všechna práva vyhrazena

zpět na obsah »

EMOCE + SMYSL + DŮVĚRA

Nejčastěji zaměřené intervence a podpora klienta při budování systémů řízení výkonnosti (trvalého zlepšování) sebou přinášejí nové prvky do komunikace (emoce), více smyslu pro pracovníky a více důvěry do vzájemných vztahů. Jedinečná dovednost využít při komunikaci a realizaci projektových záměrů uvedené prvky umožňuje podstatě rychleji a efektivněji těžit z tacitní (implicitní) dimenze znalostí. Tacitní znalosti mají vysoce osobní charakter. Mají-li být tyto znalosti sdíleny, nebo dokonce převedeny na znalosti explicitní (formálně vyjádřitelné) a pak v organizaci mnohonásobně využity, je potřeba učení řídit specifickým způsobem. Právě v tomto učení v rámci výrobních a procesních týmů dosahují koučové a lektoři společnosti Jaseka vynikajících výsledků.

zpět na obsah »

Další informace

§  Bližší informace na adrese info@jaseka.cz.

§  S naší činností se můžete seznámit blíže v odborných článcích Mgr. Jaroslava Seiferta, které naleznete v časopisech HRM, Moderní řízení a Personál, příp. na www.kouc.cz a  www.jaseka.cz.

zpět na obsah »

 

Jaseka spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 16084 IČO 48111333, DIČ CZ48111333

© JASEKA, Jinonická 80, 158 00 Praha 5; tel. 257290406, fax 257290408, info@jaseka.cz